Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2115

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2339

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1077

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1339

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 771

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 799

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1940

Tôm Sú

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2339

Tôm Sú Biển

Tôm Hùm Bông

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 771

Tôm Hùm Xanh

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1077

Tôm Tích

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1940

Tôm Càng

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1339

Tôm Mũ Ni

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 799