Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 362

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 545

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 558

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 747

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 284

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 247

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 747

Tôm Sú

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 545

Tôm Sú Biển

Tôm Hùm Bông

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 284

Tôm Hùm Xanh

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 558

Tôm Tích

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 747

Tôm Càng

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 747

Tôm Mũ Ni

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 247