Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 121

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 311

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 412

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 432

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 159

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 130

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 357

Tôm Sú

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 311

Tôm Sú Biển

Tôm Hùm Bông

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 159

Tôm Hùm Xanh

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 412

Tôm Tích

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 357

Tôm Càng

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 432

Tôm Mũ Ni

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 130